מחקרים

ממצאים ממחקרי DUAL: שיעור נמוך יותר של היפוגליקמיה עם IDegLira (זולטופיי) בהשוואה לאינסולין Glargine U100 ללא תלות בתזמון המנה או אופן הגדרת ההיפוגליקמיה בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2

אנליזת פוסט הוק משלושה מחקרי פאזה 3b מצאה, כי ללא תלות בתזמון המנה, שיעור אירועי ההיפוגליקמיה וההיפוגליקמיה הלילית היה נמוך יותר עם IDegLira בהשוואה לאינסולין Glargine 100 יחידות/מ"ל (IGlar U100)

14.12.2016, 07:00
בדיקת רמת סוכר במבוגרים, סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

Insulin Degludec/Liraglutideי(IDegLira) הינו שילוב חד יומי ביחס קבוע של Insulin Degludec (טרגלודק), אינסולין בזאלי עם משך פעולה ארוך, ואגוניסט לרצפטור GLP-1י(Glucagon-Like_Peptide-1י) Liraglutide (ויקטוזה).

שיעור ההיפוגליקמיה שדווח במחקרים קליניים יכול להיות מושפע מהגדרות ההיפוגליקמיה במחקר. האנליזת פוסט-הוק הנוכחית נעשתה במטרה לחקור אם שיעור ההיפוגליקמיה הנמוך יותר שנצפה עם IDegLira (זולטופיי) בהשוואה לאינסולין Glargine 100 יחידות/מ"ל (IGlar U100) במחקר ה-DUAL V, נצפתה ללא תלות בתזמון המנה או בהגדרות ההיפוגליקמיה במחקר.

מחקר ה-DUAL V הינו מחקר אקראי, פתוח תווית, טיפול-לפי-מטרה, שנמשך 26 שבועות, בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 ללא שליטה מספקת. המחקר בדק IGlar U100 (מינון יומי 20-50 יחידות) בהשוואה ל-IDegLiraי(278 מטופלים) עם טיטרציה מעלה של IGlar U100י(279 מטופלים) (תרשים 1).

תרשים 1: מחקר ה-DUAL V

תרשים 1: מחקר ה-DUAL V

במחקר המקורי היפוגליקמיה הוגדרה כרמות גלוקוז בפלזמה < 3.1 ממול/ל ו/או חוסר יכולת לטיפול עצמי, ובנוסף נבדקו היפוגליקמיה סימפטומטית והיפוגליקימה ליליה (בשעות 00:01 – 05:59 בלבד). באנליזה זו נבדקו אירועי היפוגליקמיה גם תחת הגדרות היפוגליקימה ADA סימפטומטית (גלוקוז בפלזמה ≤ 3.9 ממול/ל עם סימפטומים) ו-ADA סימפטומטית לילית (בשעות 00:01 – 05:59 בלבד). בנוסף, הורחבו שעות ההיפוגליקמיה בלילה לעוד שני מרווחי זמן: בשעות 05:59-23:59 ו-07:59-00:01.

ממצאים מרכזיים מהמחקר המקורי

המחקר המקורי מצא כי לאחר 26 שבועות, ממוצע (סטיית תקן) ההורדה ב-HbA1c היתה 1.81%- (1.1) עבור IDegLira ו-1.13%- (1.0) ל-IGlar U100, עם הערכה של הבדל בין הטיפולים של 0.59%- (95%CIי0.74- - 0.45-; p<0.001). ממוצע רמות הגלוקוז בצום לאחר 26 שבועות טיפול היה 6.2 (2.1) ממול/ל עבור IDegLira ו-6.1 (2.1) ממול/ל עבור IGlar U100, עם הערכה של הבדל בין הטיפולים של 0.01- ממול/ל (95%CIי0.35- – 0.33; p<0.0.96). לפי ההגדרות המקוריות להיפוגליקמיה, שיעור ההיפוגליקמיה היה נמוך משמעותית עבור IDegLiraי(2.23 אירועים למטופל) בהשוואה ל-IGlar U100י(5.05 אירועים למטופל) (p<0.0001), למרות 0.59%יHbA1c נמוך יותר בסיום הטיפול.

ממצאים מאנליזת פוסט הוק

באנליזת פוסט הוק נמצא כי שיעור ההיפוגליקמיה היה נמוך משמעותית עם IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100 גם בחלוקה לפי תזמון מתן המנה (תרשים 2): היפוגליקמיה לאחר מתן האינסולין בבוקר (2.18 ו-6.86 אירועים למטופל לשנת חשיפה, בהתאמה, p=0.006), היפוגליקמיה לאחר מתן האינסולין בערב (2.26 ו-4.59 אירועים למטופל לשנת חשיפה, בהתאמה, p<0.001), היפוגליקמיה לילית לאחר מתן האינסולין בבוקר (0.22 ו-1.67 אירועים למטופל לשנת חשיפה, בהתאמה, p<0.001) והיפוגליקמיה לאחר מתן האינסולין בערב (0.23 ו-1.12 אירועים למטופל לשנת חשיפה, בהתאמה, p<0.001).

תרשים 2: יחס השיעור המוערך להיפוגליקמיה עבור IdegLira בהשוואה ל-IGlar U100 לפי תזמון מתן המנה

תרשים 2: יחס השיעור המוערך להיפוגליקמיה עבור IdegLira בהשוואה ל-IGlar U100 לפי תזמון מתן המנה

בנוסף, נמצא שיעור נמוך יותר של היפוגליקמיה סימפטומטית עבור IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100, גם לפי ההגדרות המקוריות (1.56 ו-3.75 אירועים למטופל לשנת חשיפה, p<0.0001) וגם לפי הגדרות ADAי(8.03 ו-15.63 אירועים למטופל לשנת חשיפה, p<0.0001). כמו כן, נמצא שיעור נמוך יותר של היפוגליקמיה לילית עבור IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100 לפי כל ההגדרות שנבדקו וכל טווחי הזמן שנבדקו (תרשים 3).

תרשים 2: יחס השיעור המוערך להיפוגליקמיה עבור IdegLira בהשוואה ל-IGlar U100 לפי הגדרות היפוגליקמיה

תרשים 2: יחס השיעור המוערך להיפוגליקמיה עבור IdegLira בהשוואה ל-IGlar U100 לפי הגדרות היפוגליקמיה

מסקנת החוקרים היתה, כי ללא תלות בתזמון המנה, שיעור אירועי ההיפוגליקמיה והיפוגליקמיה לילית היה נמוך יותר עם IDegLira (זולטופיי) בהשוואה ל- IGlar U100 (לנטוס). בנוסף, למרות HbA1c נמוך יותר בסיום הטיפול, שיעור ההיפוגליקמיה היה נמוך יותר עם IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100, ללא תלות בהגדרת ההיפוגליקמיה שנבדקה.

מקור:
Paul Norwood, Roger Chen, Elmar Jaeckel, Ildiko Lingvay, Henrik Jarlov, Lucine Lehmann and Simon Heller. Lower rate of hypoglycaemia with IDegLira versus insulin glargine regardless of dosing time or hypoglycaemia definition in patients with type 2 diabetes.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין,  סוכרת,  השוואה,  היפוגליקמיה,  IDegLira,  טרגלודק,  ויקטוזה,  Liraglutide,  Insulin Degludec