Toujeo

אנליזה של מידע מהעולם אמיתי בישראל - יעילות הטיפול בחולי סוכרת מסוג 2 ב-TOUJEO (גלרג'ין 300)

במעבר לאינסולין TOUJEO מאינסולינים אחרים חל שיפור מובהק ב-HbA1c, ונצפתה ירידה של 40.5% במטופלים החווים היפוגליקמיות

במחקר רטרוספקטיבי זה נמשכו נתונים ממאגרי המידע של מכבי שירותי בריאות, קופת החולים השנייה בגודלה בישראל, הכוללת מעל ל-2.2 מיליון אנשים. במחקר השתתפו מטופלים עם סוכרת מסוג 2 אשר התחילו טיפול באינסולין Toujeo בין יוני 2016 לדצמבר 2017 לאחר שטופלו באינסולין מסוג אחר. במחקר נבחנו שינויים ברמות ה-HbA1c, משקל, מינון האינסולין ומקרי ההיפוגליקמיה במהלך התקופה שבין 180 ימים לפני תחילת הטיפול ב-Toujeo ועד ל-180 ימים לאחר תחילת הטיפול ב-Toujeo.

המחקר בחן מידע על 1,797 מטופלים, בגיל ממוצע של 64.2 שנים, HbA1c ממוצע של 8.7%±1.6%, BMI ממוצע 31.9± 5.5 kg/m2. בנוסף, 77.5% מהמטופלים היו במאגרי הרישום של חולי הסוכרת מעל ל-10 שנים.

לאחר תחילת הטיפול ב-Toujeo, ה-HbA1c ירד בממוצע ב-0.6%  (P<0.001, n=1508) מ-8.7%±1.6% ל-8.1%±1.4%. ירידה גדולה יותר נצפתה בקרב מטופלים הצעירים מגיל 65, מטופלים עם HbA1c התחלתי גבוה ואצל מטופלים אשר טופלו באינסולין אחר פחות מ-5 שנים לפני ההחלפה לטיפול ב-Toujeo.

בקרב המטופלים עליהם היה מידע בנוגע למשקל גופם (n=1206) נצפתה ירידה במשקל של 0.4 kgי(P<0.001) וירידה של (P<0.001)י0.1 ב-BMI. בנוסף נצפתה ירידה משמעותית של 40.5% במטופלים החווים היפוגליקמיות לאחר החלפת הטיפול ל-TOUJEO, מ-2.1% מהמטופלים ל-1.2% מהמטופלים.

בעוד המחקר הדגים ירידה קלה אך משמעותית סטטיסטית במשקל וב-BMI, מינון האינסולין עלה, מה שתומך בפרופיל הבטיחותי של Toujeo גם  בשימוש במינונים גבוהים יותר. אותה עליית מינון הייתה מלווה בירידה משמעותית ברמות ה-HbA1c במהלך התקופה שבין 180 ימים לפני תחילת הטיפול ב-Toujeo ועד ל-180 ימים לאחר תחילת הטיפול ב-Toujeo.

מחקר עולם אמיתי זה מחזק את הראיות שהתקבלו עד כה במחקרים קליניים נוספים ומדגים את יעילות הטיפול ב-Toujeo בשיפור האיזון הגליקמי בקרב חולי סוכרת מסוג 2. תוצאות המחקר מצביעות כי טיפול ב-Toujeo נקשר עם ירידה משמעותית ברמות ה-HbA1c ובמקרי ההיפוגליקמיה וזאת ללא עלייה במשקל המטופלים.

נושאים קשורים:  Toujeo,  סוכרת,  HbA1c,  היפוגליקמיה,  מחקרים